Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Kunal Joshi 2 2 - 83 46 41.5 76.15 0 0 1 0
Adhokshaj Katarni 1 1 - 52 52 52 75.36 0 1 0 0
Vimal Verma 2 2 1 41 31 41 141.38 0 0 0 0
Vijay Pappu 1 1 - 33 33 33 73.33 0 0 0 0
Rohit Gaddam 2 2 - 16 14 8 94.12 0 0 3 0
Sanal Palakkal 2 2 - 12 8 6 52.17 0 0 0 0
Shrey Kumar 2 2 2 9 6 0 75 0 0 0 0
Darshit Mody 1 1 - 7 7 7 70 0 0 0 0
Shirish Mehta 2 2 - 6 4 3 28.57 0 0 1 0
Sharmin Karbhari 2 2 - 4 4 2 36.36 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 1 1 - 4 4 4 40 0 0 0 0
Usman Karim 1 1 - 4 4 4 66.67 0 0 0 0
Anand Malwade 1 1 - 3 3 3 15.79 0 0 1 0
Ritesh Patel 1 1 - 2 2 2 33.33 0 0 0 0
Ajitesh Bhadauriya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amey Rairikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuraag Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Thacker 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Jaiswal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manav Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Poromendro Burman 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Garimella 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Jaiswal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Romesh Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Bhosle 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Kharche 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibhav Agarwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Rohit Gaddam 11.0 2 35 7 1 0 5 9.43 3.18
Vimal Verma 3.1 2 13 4 0 0 3.25 4.75 4.11
Kunal Joshi 6.4 2 25 3 0 0 8.33 13.33 3.75
Darshit Mody 5.0 1 9 2 0 0 4.5 15 1.8
Sameer Bhosle 6.0 1 29 2 0 0 14.5 18 4.83
Adhokshaj Katarni 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ajitesh Bhadauriya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amey Rairikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anand Malwade 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anuraag Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Thacker 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Jaiswal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manav Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poromendro Burman 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Garimella 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Jaiswal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romesh Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanal Palakkal 2.3 2 11 0 0 0 0 0 4.4
Saurabh Kharche 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharmin Karbhari 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Shirish Mehta 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Shrey Kumar 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Karim 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vibhav Agarwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Pappu 0.3 1 10 0 0 0 0 0 20

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division A 4 2 0 0 2 164 0