Umpire List

S.No Name Rating Address Cell Phone E-mail
1 Balagurunathan Muthusamy
74 rajaji street Karur Tamil Nadu 91-9894548428 krrguru@gmail.com
2 Saravanan Rajagopalan
Nadu street Thirumanilayur west Karur Tamil Nadu 91-9965817668 softysaro@gmail.com